Functieprofiel voor lid Raad van Toezicht

1. Organisatie

MEE Noord ondersteunt kwetsbare burgers, mensen met beperkingen en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. MEE Noord zet zich in voor het versterken van de eigen kracht van de kwetsbare burgers en hun netwerk en het zoveel mogelijk verkrijgen van eigen regie. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen. MEE Noord zet zich in voor een inclusieve samenleving.

MEE werkt als maatschappelijk ondernemer voor cliënten en vele opdrachtgevers rondom het sociaal domein, onder andere gemeenten, zorgkantoor, zorgaanbieders, onderwijs en werkgevers. MEE biedt hulp, ondersteuning en advies in: specialistische onafhankelijke cliëntondersteuning, jeugdzorg, arbeid en onderwijs, diagnostiek, MEE Academie en inclusieprojecten.

MEE Noord is de holding van de werkmaatschappijen MEE Friesland en MEE Groningen. De omzet van MEE Noord bedraagt circa 7,5 miljoen, er werken ongeveer 140 medewerkers.

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT MEE Noord bestaat uit vijf personen. De zittingstermijn bedraagt vier jaar en kan maximaal één keer worden verlengd. De Raad werkt met drie commissies, te weten de Remuneratie-, de Audit- en Kwaliteit en Veiligheid commissie.

2. Hoofdpunten uit het PROFIEL

 • U heeft affiniteit met de missie en visie van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling
 • U heeft affiniteit en ervaring met het werkveld en de doelgroepen van de organisatie
 • U heeft een academisch werk-/denkniveau.
 • U heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
 • U heeft het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen.
 • U bent in staat om vanuit helicopterview integraal toezicht uit te voeren, de hoofdlijnen van het totale beleid te overzien, zonder de noodzakelijke details uit het oog te verliezen.
 • U heeft het vermogen en de attitude om de bestuurder als sparringpartner en klankbord terzijde te staan.
Specifieke Profieleisen
Financieel deskundige, lid van de auditcommissie.
U bent een financieel deskundige en heeft uitgebreide werkervaring op het gebied van financieel beleid, bewaken financiële doelstelling en scenario’s, risicoanalyse, kennis van ICT-infrastructuur en managementinfo. U wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad.
De auditcommissie houdt financieel toezicht, in het bijzonder met betrekking tot:
Werking van interne beheersings- en controlesystemen, financiële informatieverschaffing, naleving aanbevelingen accountant, toepassing informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de relatie met externe accountant.

 

3. Taken en Verantwoordelijkheden

De RvT bewaakt de maatschappelijke doelstelling van MEE Noord en houdt integraal toezicht op het beleid en bestuur van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvT vervult tevens de klankbord- en werkgeversrol. De RvT is werkgever van de bestuurder van de holding MEE Noord. De RvT is aangesloten bij de NVTZ en onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is vastgelegd in de statuten en in het reglement van de RvT.

 

4. Competenties en Persoonlijke Kwaliteiten

 • Helicopterview
 • Communicatieve vaardigheden
 • Integriteit
 • Strategisch inzicht
 • Analytisch (denk)vermogen

 

5. Tijdsbesteding en Vergoeding

U bent voldoende beschikbaar voor circa zes vergaderingen op jaarbasis en enkele extra dagdelen voor deskundigheidsbevordering of themabespreking, circa 120 uur op jaarbasis.
De honorering vindt plaats conform de WNT en de normering van de NVTZ en bedraagt € 6.000,– per lid RvT per jaar.
Nadere informatie en de uitgebreide profielschets kunt u opvragen via: (050) 527 45 00  of mailadres: mee@meenoord.nl

 

6. Geïnteresseerd? 

Via deze link kunt u solliciteren naar deze vacante positie van lid in de RvT van MEE Noord.