Rol en de leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van MEE Noord houdt toezicht op de strategie, prestaties, opdracht en continuïteit van MEE Noord. Ook bewaken zij de maatschappelijke doelstelling van de organisatie, houden integraal toezicht op het beleid en bestuur van de bestuurder en de algemene gang van zaken. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de klankbord- en werkgeversrol.

De leden van de Raad van Toezicht:

 • de heer Jan (J.) Cooijmans (voorzitter)
  adviespraktijk JC Consulting
  LinkedIn-profiel
 • mevrouw Bianca (B.A.) Kaatee (vice-voorzitter)
  eigenaar Kaatee Organisatie Psycholoog
  lid van de remuneratiecommissie en lid op voordracht van de cliëntenraad
  LinkedIn-profiel
 • mevrouw Ingrid (C.M.) van de Vegte
  directeur/bestuurder Fries Sociaal Planbureau
  aandachtsgebied Kwaliteit
  LinkedIn-profiel
 • mevrouw Aleid (A.E.) Brouwer
  lector NHL Stenden Hogeschool
  lid van de auditcommissie en aandachtsgebied innovatie
  LinkedIn-profiel
 • de heer Sjirk (S.) Huizinga
  partner Deloitte Accountants
  lid van de auditcommissie en lid op voordracht van de ondernemingsraad

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg, volgens de principes voor goed bestuur en toezicht in Nederland.